عشق من

قلب

عشق من

 

خواب بود....

صداش کردم

عزیز دلم

عزیز دلم

بوسیدمش عزیز دلم

چشاشو باز کرد

عزیز دلم

جونم

دلبندم

جونم

امیدم

جونم

نفسم

جونم

گل بهارم

جونم

دارو ندارم

جونم

عشق من

.

عشق من؟

.

عشق من؟

.

و سکوتش منو شکستدل شکسته

/ 0 نظر / 19 بازدید