شعر مقاومت

بنام خدا 

آزادی خرمشهر برملت شریف وشهید پرورایران مبارک باد.

با درود به روان پاک شهدای آزادسازی خرمشهر وطلب سلامت وسعادت برای منتظران پیوستن به دوستان سبقت گرفته در رسیدن به قرب یار دوشعرگونه یادگار ار آن دوران تقدیم مشود.

 

 

 

فتح و ظفر نزدیک گردیدست یاران

ای رهروان راه خونین شهیدان

 

آمدخبرکزکرخه وز کارون گذشتید

باخون خود بر اهرمنها راه بستید

صدامیان را عمر بر آخر رسیدست

طومارعمر بعثیان بر سر رسیدست

چون حمله با نام علی(ع)آغاز گردید

دوران فتح آخرین آغاز گردید

با نام حیدرشیر حق ، شیران ایران

بنیان ظلم ظالمان کردند ویران

ازشوش بگرفتندتا دشت هویزه

صدام شد دردام ازفتح شلمچه

ای شهر خونین انتظارت سر رسیدست

یاران زمان حمله آخر رسیدست

*********************

خونینه شهرمن شدی آزاد امروز

همّت بباید تا شوی آباد امروز

با دست من دست برادرهای دیگر

باید که خرمشهر گردی بار دیگر

خون شهیدان ریخت در راهت فراوان

درراه حق،در راه دین،درراه ایمان

بر برگ برگ نخلهایت یاد ایشان

بر جای جای خاک پاکت خون ایشان

آن زاهدان شب، به گاه روزچون شیر

کردند روز روشن صدام چون قیر

صدامیان را عمر برآخر رسیدست

چون لحظه فتح الفتوح ما رسیدست

این وعده حق است ظالم سرنگون است

صدام اینک راهی راه جنون است

آنکو هوای قادسّیه داشت در سر

اینک ذلیل وخوار گردیدست یکسر

اینک بباید حمله ای دیگر نماییم

خاک وطن را پاک از دشمن نماییم

بایدبه قصد کندن بنیاد صدام

درهم بپیچانییم صدها دام صدام

کاخ ستم را بر سرش ویران نماییم

وین کاررا با قدرت ایمان نماییم

راه زیارت برمحبّان باز سازیم

دوران وصل عاشقان آغاز سازیم

 

/ 0 نظر / 29 بازدید