گنجشک میخندید

  

گنجشک میخندید به اینکه چرا

 

بی هیچی پولی برایش دانه میپاشم

 

من میگریستم که حتی اوهم محبت

      

مرا از سادگی ام میپندارد...      

                    

                

                                

/ 1 نظر / 29 بازدید
آوا

همـیـشــہ دقیقـا ﻭﻗـﺘـے ﭘـﺮ ﺍﺯ ﺣـﺮﻓـے ﻭقتـے یــہ ﺑـﻐـﺾ ﻣﯿڪﻨـے ﻭقـتـے ﺩآﻏـﻮﻧــی ﻭﻗﺘـے ﺩﻟـﺖ شڪستــہ ﺩقیقـا همیـטּ ﻭقـتـآ ﺍﻧﻘـﺪﺭ ﺣـﺮﻑ ﺩآﺭے ڪہ ﻓـﻘـﻂ ﻣﯿـﺘـﻮﻧـے بگی بیخیــــــآل