اگر روزی..

اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان :

                                              ((در رسیدن به هدفت موفق بودی))

اگر روزی تهدیدت کردند بدان:

                                             ((در برابرت ناتوانند))

اگر روزی خیانت دیدی بدان:

                                             (( قیمتت بالاست))

اگر روزی ترکت کردنند بدان:

                                             (( داشتنت لیاقت می خواهد))

/ 0 نظر / 26 بازدید