سخت نیست

دیدی که سخــــت نیســـــت تنها بدون
مــــــــــن ؟!!
 
دیدی صبح می شود شب ها بدون مـــــــــن !!
 
این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند…
 
فرقی نمی کند با مــــــن …
 
بدون مــــــن…
 
دیــــــروز گر چه ســخت امروزم هم
گذشت...!!                                                
 
 
!!!طوری نمی شود فردا بدون مــــــن !!!
 

 

 


/ 2 نظر / 27 بازدید
پریسا

این متن حال خاصی به آدم میده وقتی میخونیش دلت میخواد فقط نفس عمیق بکشی ................................................... .