قلبی دارم خسته از تپیدن

قلبی دارم خسته از تپیدن

 

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!

 

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..

 

یـــک لبـــــخـنـــد ..

 

بــه بــازی میـــــگیــــری ..!

 

مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..

 

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..

 

مــــــی گویند ســــاده ام ..!

 

اما مــــــــن فـــــقــــــط ساکــــــــتم

 

همیـــــــــن!

 

درد فرآوان دارم

 

 

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!

/ 2 نظر / 28 بازدید
هانی

جملات قشنگی داری