قرار نبود

قرار نبود چشمای من خیس بشه           
                                            گریه

قرار نبود هر چی قرار نیست بشه

                                           ناراحت
قرار نبود دیدنت ارزوم شه

                                           سوال
قرار نبود که اینجوری تموم شه

                                         دل شکستهدل شکستهدل شکسته

/ 0 نظر / 25 بازدید