دلتنگی

 

اینجا ماندن بهانه می خواهد اینجا حرفهای بی منطق من بوی

 

دلتنگی می دهند !! اینجا گودالی برای بارانها نیست،حس درد و

 

دل را کور می کند ...

 

من از اینجا صبر را در پیچیده ترین نحو ساده

 

آموختم اینجا مردن بهانه نمی خواهد

وقتی تو نباشی

/ 2 نظر / 35 بازدید
ati

. پرندگانم را آزاد کردم ؛ زیرا فهمیدم “نداشتن” تنها راه “از دست ندادن” است !!!