لحظه های

در لحظه های با تو بودن بی تو بودن را نفرین میکنم

ودر لحظه های بی تو بود ، با تو بودن را

آرزو میکنم.

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

 

سلام خوبی !؟ میدونی دارم چی میخورم!؟

حسرت یک لحظه دیدن تو!

خیلی دوستت دارم گلم         

                        88888888888888888888888888888888888888888888888888888888   

 

من دست دلم به هوای تو زند

جان در تن من نفس برای تو زند

دشمن چه کند که مهربان باشد دوست

حاسد چه کند چو با وفا باشد 

                 یار

                 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را

به تو هرگز نمیدادم پیامک عالی را !

                     8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

/ 1 نظر / 24 بازدید