.. شعر و عکس عاشقانه..

آدم های ساده رادوست دارم.همان هایی که بدی هیچکس راباورندارند.همان هایی که برای همه کس لبخند دارند.همان هایی که بوی ناب آدم میدهند.ومن باوردارم که توازهمان هایی

شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
6 پست
مهر 92
11 پست
شهریور 92
6 پست
خرداد 91
6 پست
مهر 90
13 پست
مرداد 90
15 پست
تیر 90
54 پست
خرداد 90
23 پست
نگاه
2 پست
دل_خراب
1 پست
گریه
1 پست
عشقم
1 پست
دلتنگی
1 پست
سخت_نیست
1 پست
love
1 پست
ی_لبک
1 پست
دریافتم:
1 پست
سیگار
1 پست
تفریحم
1 پست
چرا
1 پست
ته_دل
1 پست
گریه_کنم
1 پست
منو_ببخش
1 پست
بغض_سرد
1 پست
خاکستری
1 پست
صادقترین
1 پست
شعر_عشق
1 پست
عاشقانه2
1 پست
فاطمه
1 پست
اگر_روزی
1 پست
لحظه_های
1 پست
عشق_توئی
1 پست
گل_ناز___
1 پست
دوستدار
1 پست
دوباره
1 پست
مردی
1 پست
ارزش
1 پست
ای_خدا
1 پست
زیبا
1 پست
جشن
1 پست
عشق_من
1 پست
اشک
1 پست
اولین
1 پست
کپی
1 پست
قشنگه؟
1 پست
عاشقانه
2 پست
قلب_من
1 پست
بی_گاهان
1 پست
میروم
1 پست
فراموشی
1 پست
خاطره_ها
1 پست
زندگی
1 پست
یک
1 پست
فردا
1 پست
همین
1 پست
عشق
2 پست
بوسه
1 پست
عشق_لیلا
1 پست
مرد
1 پست
من_بودم
1 پست
شعر
1 پست
از_عشق
1 پست
تو_صدای
1 پست
قلب
1 پست
مهربانم!
1 پست