.. شعر و عکس عاشقانه..

آدم های ساده رادوست دارم.همان هایی که بدی هیچکس راباورندارند.همان هایی که برای همه کس لبخند دارند.همان هایی که بوی ناب آدم میدهند.ومن باوردارم که توازهمان هایی

شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست