عاقل به کنار جو پی پل می گشت

 

دیوانه پا برهنه از جوی گذشت